สาขาวิชานวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม
Industrial Chemistry Innovation
งานประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4
ในที่ 27 มีนาคม 2566 นักศึกษานวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรมได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีรายชื่อและงานวิจัยดังนี้          นายราชัน วิทยานที ในหัวข้อ "ผลของอุณหภูมิเทมเปอร์ริงต่อโครงสร้างจุลภาคและความแข็งแรงจุลภาคของเหล็กกล้ามาร์เทนไซด์ที่สร้างจากเหล็กกล้า 0.581% คาร์บอนไฮโปยูเทกตอยด์"นางสาวธมกร กิตติวบูลย์ ในหัวข้อ "การศึกษาสมบัติในการดูดซับโลหะไออนของฟิล์มโพลิไวนิลแอลกฮอล์ที่มีเคราตินจากขนไก่เป็นส่วนประกอบ"นางสาวศิวิตา มูลมาวัน ในหัวข้อ "การสกัดกรดฮิวมิคแบบ 2 ขั้นตอนจากลีโอนาร์ไดต์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร"นางสาวกชกร อยู่ถาวร ในหัวข้อ "การพัฒนาคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากเปลือกข้าวโพด เพื่อประยุกต์ใช้เป็นวัสดุเคลือบผิวกล้วยหอมทอง"นางสาวจินดา เชือมือ ในหัวข้อ "ผลของการดัดแปรพื้นที่ผิวซิลิกาจากเก้าแกลบด้วยหมู่เอมีนอินทรีย์ผ่านวิธีต่อติดเชิงเคมี"โดยในการนำเสนอในครั้งนี้ได้รับรางวัลการนำเสนอ 2 รางวัลได้แก่   นางสาวกชกร อยู่ถาวร ได้รับรางวัลระดับดี การนำเสนอผลงานวิจัย ประเภทการนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation)   นางสาวจินดา เชือมือ ได้รับรางวัลชมเชย การนำเสนอผลงานวิจัย ประเภทการนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
28 มีนาคม 2566     |      3058
โครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงกับการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสำหรับนักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลายผู้มีความสามารถสูงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ห้องปฏิบัติการจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด)
    ในระหว่างวันที 1-2 ตุลาคม 2565 ทางสาขาวิชานวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม ร่วมกับสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและสาขาวิชาเคมี ได้จัดโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงกับการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสำหรับนักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลายผู้มีความสามารถสูงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ห้องปฏิบัติการจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด) ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้กับนักเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ระดับมธัยมศึกษาตอนปลายปีที่ 4 จากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
4 ตุลาคม 2565     |      409
ทั้งหมด 1 หน้า