สาขาวิชานวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม
Industrial Chemistry Innovation