สาขาวิชานวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม
Industrial Chemistry Innovation

ที่อยู่ติดต่อ

            สาขาวิชานวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

            63 ม. 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 โทร: +66 5387 3910 แฟกซ์: +66 5387 3950                            

            Industrial Chemistry Innovation, Faculty of Science, Maejo University

            Chiang Mai, 50290, Thailand  Tel: +66 5387 3910 Fax: +66 5387 3950