สาขาวิชานวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม
Industrial Chemistry Innovation
งานประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4
ในที่ 27 มีนาคม 2566 นักศึกษานวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรมได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีรายชื่อและงานวิจัยดังนี้          นายราชัน วิทยานที ในหัวข้อ "ผลของอุณหภูมิเทมเปอร์ริงต่อโครงสร้างจุลภาคและความแข็งแรงจุลภาคของเหล็กกล้ามาร์เทนไซด์ที่สร้างจากเหล็กกล้า 0.581% คาร์บอนไฮโปยูเทกตอยด์"นางสาวธมกร กิตติวบูลย์ ในหัวข้อ "การศึกษาสมบัติในการดูดซับโลหะไออนของฟิล์มโพลิไวนิลแอลกฮอล์ที่มีเคราตินจากขนไก่เป็นส่วนประกอบ"นางสาวศิวิตา มูลมาวัน ในหัวข้อ "การสกัดกรดฮิวมิคแบบ 2 ขั้นตอนจากลีโอนาร์ไดต์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร"นางสาวกชกร อยู่ถาวร ในหัวข้อ "การพัฒนาคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากเปลือกข้าวโพด เพื่อประยุกต์ใช้เป็นวัสดุเคลือบผิวกล้วยหอมทอง"นางสาวจินดา เชือมือ ในหัวข้อ "ผลของการดัดแปรพื้นที่ผิวซิลิกาจากเก้าแกลบด้วยหมู่เอมีนอินทรีย์ผ่านวิธีต่อติดเชิงเคมี"โดยในการนำเสนอในครั้งนี้ได้รับรางวัลการนำเสนอ 2 รางวัลได้แก่   นางสาวกชกร อยู่ถาวร ได้รับรางวัลระดับดี การนำเสนอผลงานวิจัย ประเภทการนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation)   นางสาวจินดา เชือมือ ได้รับรางวัลชมเชย การนำเสนอผลงานวิจัย ประเภทการนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
28 มีนาคม 2566     |      3097
บริษัท กระจกลวดลายไทย จำกัด และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าเยี่ยมชมและประเมินความพร้อมห้องปฏิบัติการ และเครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบต่างๆที่เกี่ยวข้องในงานวิจัย ของสาขาวิชานวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม
         ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บริษัท กระจกลวดลายไทย จำกัด และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าเยี่ยมชมและประเมินความพร้อมห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิเคราะห์ X-ray Diffractometer (XRD)  Scaning Electron Microscope (SEM) และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องการในงานวิจัย ณ ห้องปฏิบัติการสาขาวิชานวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล เลาห์รอดพันธุ์ คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์พาเยี่ยมชม
26 กรกฎาคม 2566     |      853
สาขาวิชานวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรมได้นำนักศึกษาเข้าร่วมเรียนรู้นอกสถานที่ในรายวิชางานภาคอุตสาหกรรม
        ในระหว่างวันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน 2565 ทางสาขาวิชานวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมเรียนรู้นอกสถานที่ในรายวิชา งานภาคอุตสาหกรรม ณ โรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ บริษัท สยามสตีล กัลวาไนซิ่ง จำกัด จังหวัดสระบุรี บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด จ.สระบุรี และ บริษัท น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัด จ.กำแพงเพชร และขอขอบคุณทุกบริษัทที่ให้ความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้ ทำให้นักศึกษาได้ความรู้และประสบการณ์จากสถานที่จริงและนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนต่อไป 
25 พฤศจิกายน 2565     |      517
โครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงกับการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสำหรับนักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลายผู้มีความสามารถสูงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ห้องปฏิบัติการจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด)
    ในระหว่างวันที 1-2 ตุลาคม 2565 ทางสาขาวิชานวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม ร่วมกับสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและสาขาวิชาเคมี ได้จัดโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงกับการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสำหรับนักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลายผู้มีความสามารถสูงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ห้องปฏิบัติการจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด) ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้กับนักเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ระดับมธัยมศึกษาตอนปลายปีที่ 4 จากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
4 ตุลาคม 2565     |      439
สาขาวิชานวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรมจัดโครงการ "การพัฒนาความรู้และสร้างทักษะในการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงกับการพัฒนาการเรียนรู้ในกระบวนวิชากลุ่มวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย"
ในระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2565 ทางสาขาวิชานวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการการพัฒนาความรู้และสร้างทักษะในการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงกับการพัฒนาการเรียนรู้ในกระบวนวิชากลุ่มวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้กับ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ โดยนักเรียนได้ฟังบรรยายความรู้ควบคู่กับการทำปฏิบัติการเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง ได้แก่ เครื่องวิเคราะห์การเลี้ยวเบนรังสีเอ๊กซ์ (X-ray diffractometer, XRD) เครื่องทดสอบเอนกประสงค์ (Universal Testing Machine,UTM) และ เครื่องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electorn Microscopy, SEM) ณ ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวิเคราะห์ชั้นสูง สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
12 กันยายน 2565     |      336
ทั้งหมด 1 หน้า