สาขาวิชานวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม
Industrial Chemistry Innovation
โครงการค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตรื ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
         ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2566 ทางสาขาวิชานวัตกรรมเคมีอุตสหากรรมร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดโครงการค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนห้องพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม จำนวน 59 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่อง เทคโนโลยีพลังงานทดแทน โดยนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชและน้ำมันหมู ณ ห้องปฏิบัติการ 3206 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ และเข้าไปศึกษาดูงานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ชั้นสูง ณ ศูนย์บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 1 ตึก 60 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
26 กรกฎาคม 2566     |      188
โครงการการสร้างแนวความคิดและทักษะการออกแบบการวิจัยและการประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ทดสอบขั้นสูงเพื่อการพัฒนานวัตกรรม สำหรับนักเรียนวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวารีเชียงใหม่
     ในระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2566 ทางสาขาวิชานวัตกรรมเคมีอตุสาหกรรม ได้จัดโครงการการสร้างแนวความคิดและทักษะการออกแบบการวิจัยและการประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ทดสอบขั้นสูง เพื่อการพัฒนานวัตกรรม สำหรับนักเรียนวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวารีเชียงใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ได้เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ ณ ห้อง 3201 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวความคิดและทักษะการออกแบบกระบวนการวิจัย การประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ทดสอบขั้นสูง ทั้้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจริง โดยมีคณาจารย์ของสาขาวิชาฯ เป็นผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้
19 มิถุนายน 2566     |      253
โครงการสร้างความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นหรือ non-degree และการพัฒนานวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับโรงเรียน
          ในวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566 ทางสาขาวิชานวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการสร้างความร่วมมือด้านการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นหรือ non-degree และการพัฒนานวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับโรงเรียน โดยมีผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ศุภรัตน์ นาคสิทธิพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และกล่าวต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนวารีเชียงใหม่จำนวน 11 ท่าน ณ ห้อง 3201 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจด้านวิชาการร่วมกันระหว่างคณาจารย์สาขาวิชานวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรมและคณะครูโรงเรียนวารีเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาหลักสูตร รายวิชา โครงการบริการวิชาการและโครงงานเพื่อพัฒนานวัตกรรมร่วมกันต่อไปในอนาคต
9 พฤษภาคม 2566     |      198
งานประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4
ในที่ 27 มีนาคม 2566 นักศึกษานวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรมได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีรายชื่อและงานวิจัยดังนี้          นายราชัน วิทยานที ในหัวข้อ "ผลของอุณหภูมิเทมเปอร์ริงต่อโครงสร้างจุลภาคและความแข็งแรงจุลภาคของเหล็กกล้ามาร์เทนไซด์ที่สร้างจากเหล็กกล้า 0.581% คาร์บอนไฮโปยูเทกตอยด์"นางสาวธมกร กิตติวบูลย์ ในหัวข้อ "การศึกษาสมบัติในการดูดซับโลหะไออนของฟิล์มโพลิไวนิลแอลกฮอล์ที่มีเคราตินจากขนไก่เป็นส่วนประกอบ"นางสาวศิวิตา มูลมาวัน ในหัวข้อ "การสกัดกรดฮิวมิคแบบ 2 ขั้นตอนจากลีโอนาร์ไดต์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร"นางสาวกชกร อยู่ถาวร ในหัวข้อ "การพัฒนาคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากเปลือกข้าวโพด เพื่อประยุกต์ใช้เป็นวัสดุเคลือบผิวกล้วยหอมทอง"นางสาวจินดา เชือมือ ในหัวข้อ "ผลของการดัดแปรพื้นที่ผิวซิลิกาจากเก้าแกลบด้วยหมู่เอมีนอินทรีย์ผ่านวิธีต่อติดเชิงเคมี"โดยในการนำเสนอในครั้งนี้ได้รับรางวัลการนำเสนอ 2 รางวัลได้แก่   นางสาวกชกร อยู่ถาวร ได้รับรางวัลระดับดี การนำเสนอผลงานวิจัย ประเภทการนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation)   นางสาวจินดา เชือมือ ได้รับรางวัลชมเชย การนำเสนอผลงานวิจัย ประเภทการนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
28 มีนาคม 2566     |      3097
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การปลูกฝังแนวความคิดการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้วยวิธีการทางเคมีและการวิเคราะห์ขั้นสูงด้วย SEM-EDS และ XRD"
        ในวันที่ 5 มีนาคม 2566 ทางสาขาวิชานวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรมและสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้โครงการเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 4 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงราย ในหัวข้อ "การปลูกฝังแนวความคิดการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้วยวิธีการทางเคมีและการวิเคราะห์ขั้นสูงด้วย SEM-EDS และ XRD"  ซึ่งได้สร้างประสบการณ์การสังเคราะห์สารประกอบออกไซด์ของโลหะทรานซิชันที่มีการประยุกต์ใช้ในหลานด้าน รวมถึงการใช้เทคนิค SEM-EDS เพื่อศึกษาสัณฐานวิทยาและองค์ประกอบทางเคมี และเทคนิค XRD สำหรับวิเคราะห์วัฏภาค (Phase) ที่เกิดขึ้นจากการสังเคราะห์  
17 มีนาคม 2566     |      215
โครงการภาคอุตสาหกรรม
      ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ทางคณาจารย์ของหลักสูตรได้จัดโครงการภาคอุตสาหกรรมของรายวิชางานภาคอุตสาหกรรม ในหัวข้อเรื่อง "บทบาทของนักพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมการก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" โดย ดร.ภาณุพันธ์ ผาพันธุ์ Senior Consultant, Building Certification Business และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาอาคารเขียว จาก SCG Green building solution และ หัวข้อเรื่อง "สร้างนวัตกร เพื่อสร้างนวัตกรรมรวมไปถึงทักษะและกรอบคิดสำหรับนวัตกร" โดยคุณมีนา จงจิตร์เจริญ Assistant Manager-Culture and Change Management, Human Resources and Organization Development จากบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด  มาบรรยายให้ความรู้ จุดประกายหลักคิดและเพิ่มทักษะแก่นักศึกษาและคณาจารย์ ณ ห้อง 3211 ตึกจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
9 มีนาคม 2566     |      138
บริษัท กระจกลวดลายไทย จำกัด และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าเยี่ยมชมและประเมินความพร้อมห้องปฏิบัติการ และเครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบต่างๆที่เกี่ยวข้องในงานวิจัย ของสาขาวิชานวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม
         ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บริษัท กระจกลวดลายไทย จำกัด และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าเยี่ยมชมและประเมินความพร้อมห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิเคราะห์ X-ray Diffractometer (XRD)  Scaning Electron Microscope (SEM) และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องการในงานวิจัย ณ ห้องปฏิบัติการสาขาวิชานวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล เลาห์รอดพันธุ์ คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์พาเยี่ยมชม
26 กรกฎาคม 2566     |      853
ทั้งหมด 3 หน้า