สาขาวิชานวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม
Industrial Chemistry Innovation
สาขาวิชานวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรมได้นำนักศึกษาเข้าร่วมเรียนรู้นอกสถานที่ในรายวิชางานภาคอุตสาหกรรม
        ในระหว่างวันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน 2565 ทางสาขาวิชานวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมเรียนรู้นอกสถานที่ในรายวิชา งานภาคอุตสาหกรรม ณ โรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ บริษัท สยามสตีล กัลวาไนซิ่ง จำกัด จังหวัดสระบุรี บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด จ.สระบุรี และ บริษัท น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัด จ.กำแพงเพชร และขอขอบคุณทุกบริษัทที่ให้ความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้ ทำให้นักศึกษาได้ความรู้และประสบการณ์จากสถานที่จริงและนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนต่อไป 
25 พฤศจิกายน 2565     |      474
โครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงกับการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสำหรับนักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลายผู้มีความสามารถสูงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ห้องปฏิบัติการจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด)
    ในระหว่างวันที 1-2 ตุลาคม 2565 ทางสาขาวิชานวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม ร่วมกับสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและสาขาวิชาเคมี ได้จัดโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงกับการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสำหรับนักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลายผู้มีความสามารถสูงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ห้องปฏิบัติการจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด) ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้กับนักเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ระดับมธัยมศึกษาตอนปลายปีที่ 4 จากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
4 ตุลาคม 2565     |      409
สาขาวิชานวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรมจัดโครงการ "การพัฒนาความรู้และสร้างทักษะในการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงกับการพัฒนาการเรียนรู้ในกระบวนวิชากลุ่มวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย"
ในระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2565 ทางสาขาวิชานวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการการพัฒนาความรู้และสร้างทักษะในการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงกับการพัฒนาการเรียนรู้ในกระบวนวิชากลุ่มวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้กับ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ โดยนักเรียนได้ฟังบรรยายความรู้ควบคู่กับการทำปฏิบัติการเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง ได้แก่ เครื่องวิเคราะห์การเลี้ยวเบนรังสีเอ๊กซ์ (X-ray diffractometer, XRD) เครื่องทดสอบเอนกประสงค์ (Universal Testing Machine,UTM) และ เครื่องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electorn Microscopy, SEM) ณ ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวิเคราะห์ชั้นสูง สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
12 กันยายน 2565     |      304
ทั้งหมด 3 หน้า