สาขาวิชานวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม
Industrial Chemistry Innovation

     ในระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2566 ทางสาขาวิชานวัตกรรมเคมีอตุสาหกรรม ได้จัดโครงการการสร้างแนวความคิดและทักษะการออกแบบการวิจัยและการประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ทดสอบขั้นสูง เพื่อการพัฒนานวัตกรรม สำหรับนักเรียนวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวารีเชียงใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ได้เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ ณ ห้อง 3201 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวความคิดและทักษะการออกแบบกระบวนการวิจัย การประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ทดสอบขั้นสูง ทั้้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจริง โดยมีคณาจารย์ของสาขาวิชาฯ เป็นผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้

ปรับปรุงข้อมูล : 19/6/2566 18:35:43     ที่มา : สาขาวิชานวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 214

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด

โครงการค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตรื ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
         ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2566 ทางสาขาวิชานวัตกรรมเคมีอุตสหากรรมร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดโครงการค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนห้องพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม จำนวน 59 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่อง เทคโนโลยีพลังงานทดแทน โดยนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชและน้ำมันหมู ณ ห้องปฏิบัติการ 3206 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ และเข้าไปศึกษาดูงานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ชั้นสูง ณ ศูนย์บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 1 ตึก 60 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
26 กรกฎาคม 2566     |      159