สาขาวิชานวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม
Industrial Chemistry Innovation

          ในวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566 ทางสาขาวิชานวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการสร้างความร่วมมือด้านการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นหรือ non-degree และการพัฒนานวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับโรงเรียน โดยมีผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ศุภรัตน์ นาคสิทธิพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และกล่าวต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนวารีเชียงใหม่จำนวน 11 ท่าน ณ ห้อง 3201 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจด้านวิชาการร่วมกันระหว่างคณาจารย์สาขาวิชานวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรมและคณะครูโรงเรียนวารีเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาหลักสูตร รายวิชา โครงการบริการวิชาการและโครงงานเพื่อพัฒนานวัตกรรมร่วมกันต่อไปในอนาคต

ปรับปรุงข้อมูล : 9/5/2566 17:03:08     ที่มา : สาขาวิชานวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 171

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด

โครงการค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตรื ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
         ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2566 ทางสาขาวิชานวัตกรรมเคมีอุตสหากรรมร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดโครงการค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนห้องพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม จำนวน 59 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่อง เทคโนโลยีพลังงานทดแทน โดยนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชและน้ำมันหมู ณ ห้องปฏิบัติการ 3206 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ และเข้าไปศึกษาดูงานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ชั้นสูง ณ ศูนย์บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 1 ตึก 60 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
26 กรกฎาคม 2566     |      159