สาขาวิชานวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม
Industrial Chemistry Innovation

ในที่ 27 มีนาคม 2566 นักศึกษานวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรมได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีรายชื่อและงานวิจัยดังนี้          

  1. นายราชัน วิทยานที ในหัวข้อ "ผลของอุณหภูมิเทมเปอร์ริงต่อโครงสร้างจุลภาคและความแข็งแรงจุลภาคของเหล็กกล้ามาร์เทนไซด์ที่สร้างจากเหล็กกล้า 0.581% คาร์บอนไฮโปยูเทกตอยด์"
  2. นางสาวธมกร กิตติวบูลย์ ในหัวข้อ "การศึกษาสมบัติในการดูดซับโลหะไออนของฟิล์มโพลิไวนิลแอลกฮอล์ที่มีเคราตินจากขนไก่เป็นส่วนประกอบ"
  3. นางสาวศิวิตา มูลมาวัน ในหัวข้อ "การสกัดกรดฮิวมิคแบบ 2 ขั้นตอนจากลีโอนาร์ไดต์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร"
  4. นางสาวกชกร อยู่ถาวร ในหัวข้อ "การพัฒนาคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากเปลือกข้าวโพด เพื่อประยุกต์ใช้เป็นวัสดุเคลือบผิวกล้วยหอมทอง"
  5. นางสาวจินดา เชือมือ ในหัวข้อ "ผลของการดัดแปรพื้นที่ผิวซิลิกาจากเก้าแกลบด้วยหมู่เอมีนอินทรีย์ผ่านวิธีต่อติดเชิงเคมี"

โดยในการนำเสนอในครั้งนี้ได้รับรางวัลการนำเสนอ 2 รางวัลได้แก่

   นางสาวกชกร อยู่ถาวร ได้รับรางวัลระดับดี การนำเสนอผลงานวิจัย ประเภทการนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation)

   นางสาวจินดา เชือมือ ได้รับรางวัลชมเชย การนำเสนอผลงานวิจัย ประเภทการนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

ปรับปรุงข้อมูล : 28/3/2566 11:22:41     ที่มา : สาขาวิชานวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 3057

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม ข่าวงานวิจัย ข่าวด้านการศึกษา

ข่าวล่าสุด

โครงการค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตรื ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
         ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2566 ทางสาขาวิชานวัตกรรมเคมีอุตสหากรรมร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดโครงการค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนห้องพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม จำนวน 59 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่อง เทคโนโลยีพลังงานทดแทน โดยนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชและน้ำมันหมู ณ ห้องปฏิบัติการ 3206 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ และเข้าไปศึกษาดูงานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ชั้นสูง ณ ศูนย์บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 1 ตึก 60 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
26 กรกฎาคม 2566     |      159