สาขาวิชานวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม
Industrial Chemistry Innovation

        ในวันที่ 5 มีนาคม 2566 ทางสาขาวิชานวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรมและสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้โครงการเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 4 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงราย ในหัวข้อ "การปลูกฝังแนวความคิดการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้วยวิธีการทางเคมีและการวิเคราะห์ขั้นสูงด้วย SEM-EDS และ XRD"  ซึ่งได้สร้างประสบการณ์การสังเคราะห์สารประกอบออกไซด์ของโลหะทรานซิชันที่มีการประยุกต์ใช้ในหลานด้าน รวมถึงการใช้เทคนิค SEM-EDS เพื่อศึกษาสัณฐานวิทยาและองค์ประกอบทางเคมี และเทคนิค XRD สำหรับวิเคราะห์วัฏภาค (Phase) ที่เกิดขึ้นจากการสังเคราะห์  

ปรับปรุงข้อมูล : 17/3/2566 10:46:17     ที่มา : สาขาวิชานวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 204

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด

โครงการค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตรื ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
         ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2566 ทางสาขาวิชานวัตกรรมเคมีอุตสหากรรมร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดโครงการค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนห้องพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม จำนวน 59 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่อง เทคโนโลยีพลังงานทดแทน โดยนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชและน้ำมันหมู ณ ห้องปฏิบัติการ 3206 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ และเข้าไปศึกษาดูงานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ชั้นสูง ณ ศูนย์บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 1 ตึก 60 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
26 กรกฎาคม 2566     |      159