สาขาวิชานวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม
Industrial Chemistry Innovation

      ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ทางคณาจารย์ของหลักสูตรได้จัดโครงการภาคอุตสาหกรรมของรายวิชางานภาคอุตสาหกรรม ในหัวข้อเรื่อง "บทบาทของนักพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมการก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" โดย ดร.ภาณุพันธ์ ผาพันธุ์ Senior Consultant, Building Certification Business และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาอาคารเขียว จาก SCG Green building solution และ หัวข้อเรื่อง "สร้างนวัตกร เพื่อสร้างนวัตกรรมรวมไปถึงทักษะและกรอบคิดสำหรับนวัตกร" โดยคุณมีนา จงจิตร์เจริญ Assistant Manager-Culture and Change Management, Human Resources and Organization Development จากบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด  มาบรรยายให้ความรู้ จุดประกายหลักคิดและเพิ่มทักษะแก่นักศึกษาและคณาจารย์ ณ ห้อง 3211 ตึกจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ปรับปรุงข้อมูล : 9/3/2566 10:04:31     ที่มา : สาขาวิชานวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 120

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด

โครงการค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตรื ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
         ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2566 ทางสาขาวิชานวัตกรรมเคมีอุตสหากรรมร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดโครงการค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนห้องพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม จำนวน 59 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่อง เทคโนโลยีพลังงานทดแทน โดยนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชและน้ำมันหมู ณ ห้องปฏิบัติการ 3206 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ และเข้าไปศึกษาดูงานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ชั้นสูง ณ ศูนย์บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 1 ตึก 60 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
26 กรกฎาคม 2566     |      159