สาขาวิชานวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม
Industrial Chemistry Innovation

      ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ทางสาขาวิชานวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรมและสาขาวิชาเคมี ได้ร่วมจัดโครงการเสริมความรู้และสร้างทักษะทางด้านไฟฟ้าเคมีสำหรับนำมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 5 จากโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ปรับปรุงข้อมูล : 24/2/2566 17:24:35     ที่มา : สาขาวิชานวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 278

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด

โครงการค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตรื ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
         ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2566 ทางสาขาวิชานวัตกรรมเคมีอุตสหากรรมร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดโครงการค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนห้องพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม จำนวน 59 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่อง เทคโนโลยีพลังงานทดแทน โดยนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชและน้ำมันหมู ณ ห้องปฏิบัติการ 3206 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ และเข้าไปศึกษาดูงานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ชั้นสูง ณ ศูนย์บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 1 ตึก 60 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
26 กรกฎาคม 2566     |      159