สาขาวิชานวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม
Industrial Chemistry Innovation

         ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บริษัท กระจกลวดลายไทย จำกัด และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าเยี่ยมชมและประเมินความพร้อมห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิเคราะห์ X-ray Diffractometer (XRD)  Scaning Electron Microscope (SEM) และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องการในงานวิจัย ณ ห้องปฏิบัติการสาขาวิชานวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล เลาห์รอดพันธุ์ คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์พาเยี่ยมชม

ปรับปรุงข้อมูล : 26/7/2566 16:31:57     ที่มา : สาขาวิชานวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 808

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

โครงการค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตรื ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
         ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2566 ทางสาขาวิชานวัตกรรมเคมีอุตสหากรรมร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดโครงการค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนห้องพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม จำนวน 59 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่อง เทคโนโลยีพลังงานทดแทน โดยนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชและน้ำมันหมู ณ ห้องปฏิบัติการ 3206 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ และเข้าไปศึกษาดูงานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ชั้นสูง ณ ศูนย์บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 1 ตึก 60 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
26 กรกฎาคม 2566     |      159