สาขาวิชานวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม
Industrial Chemistry Innovation
สาขาวิชานวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทร: +66 5387 3910 แฟกซ์: +66 5387 3950
Industrial Chemistry Innovation
Faculty of Science, Maejo University
Chiang Mai, 50290, Thailand
Tel: +66 5387 3910 Fax: +66 5387 3950